Çfarë shërbimesh noterie ofroni?

0 Comments

Për individët:

 • prokura e nënshkruar në prani të një noteri
 • dokumente të kopjuara të vërtetuara, siç janë certifikatat e provimit
 • kopje të pasaportave për llogari bankare dhe qëllime të tjera
 • deklaratat ligjore të bëra para një noteri
 • betimet
 • transferimet e tokës, shtëpive, aksioneve të bëra para një noteri
 • pasaportat e humbura, çertifikatat e ndarjes ose dokumente të tjera
 • çertifikatat e martesës dhe deklaratat e statusit të vetëm
 • leje për të lejuar një prind të udhëtojë me fëmijë
 • apostilla dhe legalizimet në konsullata
 • kopje të vërtetuara të dokumenteve, të vërtetuara nga një noter
 • çdo dokument tjetër për jashtë vendit, i cili kërkon një vulë noteri

Për klientët e biznesit:

 • prokura e dëshmuar nga një noter publik
 • noterizimi i dokumenteve të ndërmarrjes për ngritjen e një zyre dege
 • deklaratat e betimit, deklaratat statutore dhe deklaratat e betuara
 • ndajnë çështjet e vërtetuara nga një noter publik
 • transaksionet e pronës, transferimet, blerjet, shitjet, dhuratat etj.
 • caktimet ose regjistrimi i markave tregtare
 • shërbimi i apostilës dhe legalizimit
 • çdo dokument tjetër për jashtë vendit, i cili kërkon një vulë noteri

Categories: